Search
Tuesday, October 06, 2015 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ภาษา Minimize

  
 นวัตกรรมการศึกษา Minimize

  
 ThaiITTeacher™ ประชาสัมพันธ์ Minimize

การเรียกใช้โดเมนเนมเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง

ชื่อเว็บไซต์เดิม http://thaiitteacher.no-ip.info/ ถูกบล๊อคพอร์ต 80 ให้หยุดการบริการ

ใหม่เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถเข้าโดเมนเนมเดิม(ข้างบน) ได้ ให้ท่านใช้โดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง)

หรือท่านจะใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง) เลยก็ได้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือจะใช้โดเมนเนมเดิมก็ได้อีก เพราะว่า การบล๊อคพอร์ต 80 ถูกยกเลิกแล้ว

 

ขออภัยและโปรดรอ

http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

กำลังได้รับการติดตั้งระบบอีเลิร์นนิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

อาจต้องใช้เวลามากหน่อย เพราะว่า contents บทเรียนเสียหายต้องถ่ายโอนข้อมูลใหม่


  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย-ความล้มเหลว-ปัญหา-ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สื่อส่งเสริม-แก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการ-การเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย-เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีเพื่อพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด-จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกบินด้วยเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ทดสอบเล่นเพลงบน Android Maximize

  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง2 Minimize

  
 เครื่องมือ Maximize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Maximize

  
 วศ.ประสานมิตร Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation