Search
Tuesday, August 21, 2018 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Maximize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Maximize

  
 Singapore Ed. Maximize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Maximize

  
 สวนภาษา Maximize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Maximize

  
 นวัตกรรม กศ. Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ประสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ Minimize

เนื่องด้วยเวลานี้

ผมมีภาระกิจในการพัฒนาระบบ โปรแกรม "ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ"

ให้กับ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล

โดยใช้เวลามาตั้งแต่ปลายปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

อีกไม่นานนัก งานก็จะสำเร็จ

ผมจึงจะกลับมาปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์อีเลิ่ร์นนิ่งเครือข่าย

ThaiITTeacher eLearning Network

ต่อไป

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ผมทำงานทุกอย่างเพียงคนเดียว จึงอาจใช้เวลามากกว่าปกติครับ

งานที่กำลังทำอยู่


  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียน Learning Objects ที่น่าสนใจ Maximize

  
 CoreThaiITTeacher™ : ปฐมวัย เด็กเล็กและอนุบาล Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ JavaScript : Kid Style Programming Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา Doctor X season 1-4 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher Maximize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Maximize

  
 เครื่องมือพัฒนาเว็บ Maximize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Maximize

  
 ทดสอบความเร็ว Maximize

  
 ห้องปฏิบัติการสื่อ Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation