Search
Thursday, November 27, 2014 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ Minimize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 ThaiITTeacher™ ความล้มเหลวของการจัดการศึกษาของไทย Minimize
     โครงสร้างการจัดทำหลักสูตรรายวิชา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ

     จาก 3 ขั้นตอนๆ ที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง คือ ขั้นการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของงานการจัดการศึกษา ผลการประเมินนักเรียนต่ำก็มาจากสาเหตุความล้มเหลวของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นความล้มเหลวของการจัดการศึกษาในที่สุด นั่นเอง

     การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย หรือ LMS (Learning Management System) เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้พัฒนามาเป็นระบบที่เรียกว่า Courseware ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า หลักสูตรออนไลน์ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ระบบดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แบบเรียน, แบบฝึกทักษะ, คู่มือครู, เอกสารประกอบการสอน, กระดานสนทนา, การสนทนาออนไลน์, การส่งงานมอบหมาย และการจัดทำแบบทดสอบ เป็นต้น 

     การทำหลักสูตรออนไลน์เช่นนี้จะช่วยแก้ความล้มเหลวของการจัดการศึกษาได้หรือไม่ นอกจากจะแก้ไม่ได้แล้วยังทำให้ความล้มเหลวของการจัดการศึกษาดำรงมีอยู่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นอยู่แบบเดิมๆ เหมือนเช่นทุกวันนี้ และนับวันจะเพิ่มความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้ในอนาคต
     แนวทางแก้ความล้มเหลวทางการศึกษาที่สั้นและตรงประเด็นที่สุด คือ การปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งเป็นตัวแปรต้นหรือเป็นต้นเหตุมีผลตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและเป็นดัชนีชี้วัดปัญหาความล้มเหลวของการศึกษาไทย ส่วนขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน และการวัดผลประเมินผลนั้น ไม่เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงและไม่ใช่ต้นเหตุแห่งความล้มเหลว การปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ หนทางไปสู่ความสำเร็จ และเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องที่ตรงปัญหาที่สุด

 จะเริ่มอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และทำไปทำไม?....เริ่มที่นี่! 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ สพป.กจ.1 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Minimize

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

  สถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งของอาเซียน

ภาษาจีนหรรษา สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน

CRI-Chinese PinYin Table , (local)

HanYou-คำภาษาจีน อ่าน เขียน

ฐานการออกเสียงในภาษาจีน , โทนเสียงในภาษาจีน

คำภาษาจีนและการเขียน (ฝึกได้ทุกวัน)

Confucius Institute-ฐานเสียงโทนเสียงในภาษาจีน

CRI-เรียนสนทนาภาษาจีนในขีวิตประจำวัน , (local)

การเขียนภาษาจึน-Hànzì Bìhuà de Míngchēng

www.nciku.com , www.dict.cn

กระดานเขียน-Chinese Input-Pinyin Input

 
 

 กำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

สุดยอดบทเรียน(ออนไลน์)ภาษาจีน

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 1 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 2 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 3 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 4 

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 5 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 6 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือแบบเรียนโครงการนี้
โดยมี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยยูนาน และ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
ต้นฉบับเป็นหนังสือแบบเรียน 6 เล่ม แบบฝึกทักษะอีก 6 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีเสียง (แยกต่างหาก)

ผมอาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ท่านสามารถใช้นิ้วมือคลิกที่ข้อความ ก็จะมีเสียงพร้อมฝึกใช้ได้ทันที คลิกซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนพอใจ


บทเรียนพัฒนาด้วย เทคโนโลยี SoundManager มัลติมีเดีย VS เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้ปกติทั่วไป

กระดานชนวน ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเล็ก มือ ตา สมอง ใช้เขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ได้

กลุ่มศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

กลุ่มวลีภาษาอังกฤษ (Phrases)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีพัฒนาพหุปัญญา ฝึกเปียโน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกเครื่องบังคับวิทยุ ฝึกนักบิน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 Happy BirthDay Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือ Maximize

  
 สร้างเว็บ 5 นาที Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
 Sponsors Maximize

  
 วศ.ประสานมิตร Minimize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2014 by DotNetNuke Corporation