Search
Saturday, January 31, 2015 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ Minimize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 ThaiITTeacher™ ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ สพป.กจ.1 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ความล้มเหลว-แนวทางแก้ไขการศึกษาของไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สื่อบทเรียน-รูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนควรรู้ Minimize

สื่อบทเรียนเหล่านี้ มีอยู่ใน ThaiITTeacher eLearning Network นานมาแล้วครับ

นี่คือ สื่อบทเรียนที่ยอดเยี่ยม...ท่านควรแนะนำให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชม และควรนำไปใช้สอนนักเรียน

สื่อบทเรียนนี้...สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย...อาทิเช่น การเขียนโปรแกรม การทำงาน .... ฯลฯ

Crocodile เคมี ,  คู่มือการใช้

 Lightbot-ฝึกทักษะเชิงกระบวนการ 

Crocodile ฟิสิกส์  ,  คู่มือการใช้

Crocodile ไอซีที  ,  คู่มือการใช้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Mathematics

Crocodile เทคโนโลยี  ,  คู่มือการใช้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Chemistry

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Technology

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Physics

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile ICT

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Clip Elementary ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ,  วงจรไฟฟ้า

การสอนคือตัวแปรต้น การสอบคือตัวแปรตาม

การนำข้อสอบมาสอน คือ ความมักง่าย เป็นวิปริตทางการศึกษา และจะทำให้การศึกษาตกต่ำ พายเรือในอ่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีพัฒนาพหุปัญญา ฝึกเปียโน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกเครื่องบังคับวิทยุ ฝึกนักบิน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Minimize

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

  สถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งของอาเซียน

ภาษาจีนหรรษา สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน

CRI-Chinese PinYin Table , (local)

HanYou-คำภาษาจีน อ่าน เขียน

ฐานการออกเสียงในภาษาจีน , โทนเสียงในภาษาจีน

คำภาษาจีนและการเขียน (ฝึกได้ทุกวัน)

Confucius Institute-ฐานเสียงโทนเสียงในภาษาจีน

CRI-เรียนสนทนาภาษาจีนในขีวิตประจำวัน , (local)

การเขียนภาษาจึน-Hànzì Bìhuà de Míngchēng

www.nciku.com , www.dict.cn

กระดานเขียน-Chinese Input-Pinyin Input

 
 

 กำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

สุดยอดบทเรียน(ออนไลน์)ภาษาจีน

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 1 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 2 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 3 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 4 

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 5 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 6 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือแบบเรียนโครงการนี้
โดยมี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยยูนาน และ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
ต้นฉบับเป็นหนังสือแบบเรียน 6 เล่ม แบบฝึกทักษะอีก 6 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีเสียง (แยกต่างหาก)

ผมอาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ท่านสามารถใช้นิ้วมือคลิกที่ข้อความ ก็จะมีเสียงพร้อมฝึกใช้ได้ทันที คลิกซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนพอใจ


บทเรียนพัฒนาด้วย เทคโนโลยี SoundManager มัลติมีเดีย VS เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้ปกติทั่วไป

กระดานชนวน ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเล็ก มือ ตา สมอง ใช้เขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ได้

กลุ่มศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

กลุ่มวลีภาษาอังกฤษ (Phrases)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 Happy BirthDay Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือ Maximize

  
 สร้างเว็บ 5 นาที Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
 Sponsors Maximize

  
 วศ.ประสานมิตร Minimize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation