Search
Tuesday, February 09, 2016 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Minimize

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งเครือข่าย ThaiITTeacher eLearning Network ดำรงอยู่ใด้ถึงปัจจุบันนี้

ด้วยความอุปถัมภ์ของ อาจารย์รินจา ศรีชุมพล อดีตครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ซึ่งขณะนี้นอนป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นอานิสงค์แก่เธอ จึงขอประกาศเกียรติคุณไว้ ณ "วันครู 2559" นี้ เพื่อทราบทั่วกัน

อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล ผู้ดำเนินโครงการ


  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหา และทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ทดสอบเล่นเพลงบน Android Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ประชาสัมพันธ์ Minimize

การเรียกใช้โดเมนเนมเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง

ชื่อเว็บไซต์เดิม http://thaiitteacher.no-ip.info/ ถูกบล๊อคพอร์ต 80 ให้หยุดการบริการ

ใหม่เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถเข้าโดเมนเนมเดิม(ข้างบน) ได้ ให้ท่านใช้โดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง)

หรือท่านจะใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง) เลยก็ได้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือจะใช้โดเมนเนมเดิมก็ได้อีก เพราะว่า การบล๊อคพอร์ต 80 ถูกยกเลิกแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่ง  http://thaiitteacher.no-ip.info/  มีปัญหา

กำลังได้รับการติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง...โปรดรอครับ

ในอนาคต

ชื่อโดเมนเนมจะเป็นซีรี่ย์ http://thaiitteacher.no-ip.org/ (ค่าปริยาย)

เซิร์ฟเวอร์เครื่องที่ 2 เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เป็นต้น


  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Minimize

  
 เครื่องมือ Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Minimize

  
 Sponsors Maximize

  
 สถิติ HiStats Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2016 by DotNetNuke Corporation