Search
Sunday, March 29, 2015 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ Minimize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 ThaiITTeacher™ ทดสอบเล่นเพลงบน Android Minimize

เทพของไทย                ด้วยความคิดถึง นัดดา วิยะกาญจน์                ปลูกรัก คีรีบูน อ๊อด


  
 ThaiITTeacher™ แผนจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ Minimize

แผนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความหมายเศษส่วน จำนวนเศษส่วน และการเขียนเศษส่วน

แบบเอกสารอาจไม่ถูกต้อง...ออกนอกรั้วโรงเรียนไปนานครับ...ขออภัย ทำเพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ 

คุณสมบัติเบื้องต้นของสื่อบทเรียน คือ พลวัตรไม่ซ้ำ (Dynamic) และโต้ตอบ (Interactive)

ได้ทดลองใช้กับ "ระดับปฐมวัย" ให้เล่นเป็นเกม ฝึกทักษะกล้ามเนื้อเล็ก เด็กสามารถปฏิบัติได้ดี

 สื่อ/บทเรียนใหม่

แบบฝึกทักษะ กายวิภาค ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

บทเรียน Anatomy and Physiology


  
 ThaiITTeacher™ สื่อบทเรียนแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน Minimize

โครงการพัฒนา แบบเรียนภาษาไทย ชุด มานีมานะ ปิติชูใจ เวอร์ชั่นมัลติมีเดีย

แจ้งผลการใช้ เสนอแนะ ให้คำแนะนำ ได้ที่นี่

เฟสบุ๊คเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher eLearning Network และ อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.) 

 

แบบเรียนภาษาไทย ชุด มานี มานะ ปิติ สีเทา

 บทที่ 1-14 (แล้วจ้า...ยังมีอีก) 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้ได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือก่อนวัยเรียนเป็นต้นไป

ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการอ่าน และ/หรืออาจช่วยแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียนได้

ที่ปรึกษาโครงการและพัฒนา

อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher

ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ และ หัวหน้างานศูนย์ไอซีที สพป.กจ.1

ทีมพัฒนา

ครูว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์ (ร.ร.บ้านหนองไผ่) และ ครูพิมพ์กัญญา ฉิมอ่อง (ร.ร.วัดหนองพังตรุ)

ขั้นตอนการพัฒนา

   1) สแกนบทเรียนต้นฉบับ

   2) จัดทำ Layout ขนาด 800x600 pixel ให้กับภาพ คำ ข้อความ แต่ละหน้า และบันทึกเป็นไฟล์ภาพ
   3) หาตำแหน่ง Coordinate(x,y) ของ คำ ข้อความ ภาพ ของแต่ละ Layout

   4) สังเคราะห์เสียง คำ ข้อความ จากข้อ 2) แต่ละ Layout และบันทึกเป็นไฟล์เสียง

   5) ตัดต่อเสียง จากข้อ 4) ให้กับคำ ข้อความ ภาพ ของแต่ละหน้า Layout และบันทึกเป็นไฟล์เสียง

   6) นำข้อ 3) และ 5) มาเขียนสคริปต์ให้กับแต่ละ Layout แล้วบันทึกเป็นไฟล์ html

   7) สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง...ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ตลอดเวลาตามต้องการ

เครื่องมือที่ใช้

   1) แบบเรียนภาษาไทย ชุด มานีมานะ ปิติชูใจ ชั้นละ 2 เล่ม 6 ชั้น รวม 12 เล่ม

   2) เครื่องมือแปล Google Translator สำหรับสร้างเสียงภาษาไทย
   3) โปรแกรมประเภท Text Editor หรือ Desktop Publishing สำหรับร่างคำ ข้อความ

   4) โปรแกรมกราฟฟิก Adobe Photoshop CS3 สำหรับทำ Layout ภาพ ข้อความ แต่ละหน้า

   5) โปรแกรม Sony sound forge สำหรับบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง 

   6) โปรแกรมอิดิเตอร์ Editor Plus สำหรับเขียนสคริปต์ html หน้า Layout แต่ละหน้า

   7) โปรแกรม Microsoft Paint สำหรับกำหนดตำแหน่ง Coordinate(x,y) ให้กับภาพ ข้อความ หน้า Layout

เทคนิคเดียวกัน-การประยุกต์ใฃ้เทคโนโลยี SoundManager กับงานสอยดาวดนตรี

การประบุกต์ SoundManager กับงานด้านดนตรี...คลิก


  
 ThaiITTeacher™ ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ สพป.กจ.1 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย-ความล้มเหลว-ปัญหา-ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สื่อบทเรียน-รูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนควรรู้ Minimize

สื่อบทเรียนเหล่านี้ มีอยู่ใน ThaiITTeacher eLearning Network นานมาแล้วครับ

นี่คือ สื่อบทเรียนที่ยอดเยี่ยม...ท่านควรแนะนำให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชม และควรนำไปใช้สอนนักเรียน

สื่อบทเรียนนี้...สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย...อาทิเช่น การเขียนโปรแกรม การทำงาน .... ฯลฯ

Crocodile เคมี ,  คู่มือการใช้

 Starfall-พื้นฐานทักษะเชิงกระบวนการ 

Crocodile เคมี ,  คู่มือการใช้

 Lightbot-ฝึกทักษะเชิงกระบวนการ 

Crocodile ฟิสิกส์  ,  คู่มือการใช้

Crocodile ไอซีที  ,  คู่มือการใช้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Mathematics

Crocodile เทคโนโลยี  ,  คู่มือการใช้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Chemistry

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Technology

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Physics

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile ICT

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Clip Elementary ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ,  วงจรไฟฟ้า

การสอนคือตัวแปรต้น การสอบคือตัวแปรตาม

การนำข้อสอบมาสอน คือ ความมักง่าย เป็นวิปริตทางการศึกษา และจะทำให้การศึกษาตกต่ำ พายเรือในอ่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีพัฒนาพหุปัญญา ฝึกเปียโน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกเครื่องบังคับวิทยุ ฝึกนักบิน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Minimize

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

  สถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งของอาเซียน

ภาษาจีนหรรษา สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน

CRI-Chinese PinYin Table , (local)

HanYou-คำภาษาจีน อ่าน เขียน

ฐานการออกเสียงในภาษาจีน , โทนเสียงในภาษาจีน

คำภาษาจีนและการเขียน (ฝึกได้ทุกวัน)

Confucius Institute-ฐานเสียงโทนเสียงในภาษาจีน

CRI-เรียนสนทนาภาษาจีนในขีวิตประจำวัน , (local)

การเขียนภาษาจึน-Hànzì Bìhuà de Míngchēng

www.nciku.com , www.dict.cn

กระดานเขียน-Chinese Input-Pinyin Input

 
 

 กำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

สุดยอดบทเรียน(ออนไลน์)ภาษาจีน

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 1 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 2 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 3 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 4 

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 5 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 6 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือแบบเรียนโครงการนี้
โดยมี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยยูนาน และ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
ต้นฉบับเป็นหนังสือแบบเรียน 6 เล่ม แบบฝึกทักษะอีก 6 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีเสียง (แยกต่างหาก)

ผมอาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ท่านสามารถใช้นิ้วมือคลิกที่ข้อความ ก็จะมีเสียงพร้อมฝึกใช้ได้ทันที คลิกซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนพอใจ


บทเรียนพัฒนาด้วย เทคโนโลยี SoundManager มัลติมีเดีย VS เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้ปกติทั่วไป

กระดานชนวน ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเล็ก มือ ตา สมอง ใช้เขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ได้

กลุ่มศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

กลุ่มวลีภาษาอังกฤษ (Phrases)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 วศ.ประสานมิตร Maximize

  
 B'Day to You. Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือไซต์นี้ Maximize

  
 สร้างเว็บ 5 นาที Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
 Sponsors Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation