Search
Saturday, December 10, 2016 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 Singapore Ed. Minimize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
 ThaiITTeacher™ ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา Doctor X season 1-4 Minimize

ภาพยนตร์เกี่ยวกับการแพทย์ศัลยกรรม หมอฉายา Doctor X

เจ้าของสโลแกน ฉิบไปชิไนโนเดะ - I never fail

ชนบนเครื่อง Mobile ทุกชนิด

ชมบนเครื่อง PC ตั้งโต๊ะ

อยากให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ได้ศึกษา ภาษาอังกฤษ จากคำบรรยาย

ต้นไม้ที่ขาดรากเหง้า รากแก้ว ที่แข็งแรง เผชิญมรสุม ลมพายุ ไม่อาจทานได้ฉันใด ความเป็นไทยก็ฉันนั้น

เข้าชมได้ที่โมดูล-ศาลาภาพยนตร์ (เมนูซ้ายมือ)


  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องสมุดหนังสือเสียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ JavaScript : Kid Style Programming Maximize

  
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Minimize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Minimize

  
 ทดสอบความเร็ว Minimize

  
 เครื่องมือพัฒนา Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2016 by DotNetNuke Corporation