Search
Wednesday, April 25, 2018 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Maximize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Maximize

  
 Singapore Ed. Maximize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Maximize

  
 สวนภาษา Maximize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Maximize

  
 นวัตกรรม กศ. Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 CoreThaiITTeacher™ : ปฐมวัย เด็กเล็กและอนุบาล Minimize

โครงการพัฒนาแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สาระเรียนรู้ภาษาไทย ชุด มานีมานะ (เวอร์ชั่นมัลติมีเดีย)

( อยู่ในระหว่างพัฒนา)

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.) 

การสร้างเสียงด้วย Google Translator ยังมีข้อบกพร่องหลายคำ ซึ่งจะได้แก้ไขต่อไป

   บทที่ 01 : p1 , p2 , p3 , p4

       บทที่ 02 : p1 , p2 , p3

   บทที่ 03 : p1 , p2 , p3

       บทที่ 04 : p1 , p2 , p3

   บทที่ 05 : p1 , p2 , p3 , p4 , p5

       บทที่ 06 : p1 , p2 , p3 , p4

   บทที่ 07 : p1 , p2 , p3

       บทที่ 08 : p1 , p2 , p3

   บทที่ 09 : p1 , p2 , p3

       บทที่ 10 : p1 , p2 , p3

   บทที่ 11 : p1 , p2 , p3

       บทที่ 12 : p1 , p2 , p3, p4

   บทที่ 13 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

       บทที่ 14 : p1 , p2 , p3, p4

   บทที่ 15 : p1 , p2 , p3, p4, p5

       บทที่ 16 : p1 , p2 , p3, p4

   บทที่ 17 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

       บทที่ 18 : p1 , p2 , p3, p4

   บทที่ 19 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 20 : p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6

   บทที่ 21 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 22 : p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6

   บทที่ 23 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 24 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 25 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 26 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 27 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 28 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 29 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 30 : p1 , p2 , p3, p4

   บทที่ 31 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 32 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6, p7

   บทที่ 33 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 34 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 35 : p1 , p2 , p3, p4

   บทที่ 36 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 37 : p1 , p2 , p3, p4, p5

   บทที่ 38 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6

   บทที่ 39 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6, p7, p8

   บทที่ 40 : p1 , p2 , p3, p4, p5, p6, p7, p8

   บทที่ 39 : p9 , p10

      

 

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.1 รุ่นใหม่

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.1 เล่ม 1

 

โครงการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย กอ อะ กะ กอ อา กา (เวอร์ชั่นมัลติมีเดีย)

สามารถเล่นบน พีซีหรือโน๊ตบุ๊ค หรือ มือถือ หรือ แท๊บเล็ต ได้

 

โครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ระดับเด็กเล็ก-อนุบาล

ความฝันของ อจ.รินจา ศรีชุมพล คศ.3 (เสียชีวิต) ที่เธอปรารถนาอยากเห็นมากที่สุด

ดาวน์โหลด MindMapperPro2008 + ตัวแบบแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้...ใช้งานได้จริงทันที

ใช้เป็น "แกน" จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ (ตลอด 2 ภาคเรียน)


  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ JavaScript : Kid Style Programming Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา Doctor X season 1-4 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้เกี่ยวข้อง (To whom may be concerned) Minimize

เครื่องมือสำคัญที่สุดในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ เบราส์เซอร์(Browser)


เบราส์เซอร์ยอดนิยมในการท่องโลก Cyberspace คือ IE หรือ Firefox หรือ Chrome

ทั้งสามค่ายดังต่างแข่งขันพัฒนาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตัวเอง แต่ Plugin ไม่สามารถเข้ากันได้

แต่เราก็จำเป็นต้องใช้เบราส์เซอร์เหล่านี้ เพราะเป็นเครื่องมือเดียวในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ

ทุกเบราส์เซอร์ล้วนมีช่องโหว่ เพราะ Cookies ยังจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน


ทำให้มีซอฟต์แวร์ลากมก โฆษณษบ้าเลือด โผล่แทรกขึ้นมา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ติดตั้ง

จึงทำให้ท่านมีปัญหาในการใช้งานมากในช่วงเวลานี้

สำหรับผู้ใช้งานปกติ ควรเลือกใช้เบราส์เซอร์เพียงตัวเดียวที่ท่านชอบก็เพียงพอ


สำหรับเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งเครือข่าย ThaiITTeacher eLearning Network

ใช้กับเบราส์เซอร์ Firefox ทั้ง 2 รุ่น คือ Firefox 24.0 (หรือบางรุ่น) และ Firefox รุ่นล่าสุด

โดยที่

มีสื่อบทเรียนที่พัฒนาด้วยภาษาจาวาและจำเป็นต้องใช้กับเบราส์เซอร์ Firefox 24.0 หรือบางรุ่น

ส่วน Firefox รุ่นล่าสุดนั้น สำหรับใช้กับบนเว็บไซต์ปัจจุบัน


ขอแนะนำให้ติดตั้งแบบ Custom โดยเพิ่มหมายเลขรุ่น เพื่อแยกที่อยู่ซอฟต์แวร์ไว้ต่างที่กัน

และให้ทำ shortcut ไว้ต่างกัน คนละชื่อ และไม่ควรตั้งอัพเดตอัตโนมัติ


โหลด ปลั๊กอิน ThaiITTeacher ที่นี่ หรือเมนูด้านขวามือ โมดูล "เครื่องมือเว็บไซต์"


  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher Maximize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Maximize

  
 เครื่องมือพัฒนาเว็บ Maximize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Maximize

  
 ทดสอบความเร็ว Maximize

  
 ห้องปฏิบัติการสื่อ Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation