Search
Friday, July 31, 2015 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ Minimize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรมการศึกษา Minimize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย-ความล้มเหลว-ปัญหา-ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจและสมาธิ ไม่ท่องจำ Minimize

สูตรคูณ แม่ 10 ถึง แม่ 19 (ไม่ต้องท่องจำ) คิดในใจและใช้สมาธิ

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.)

นำบทสรุปไปฝึกนักเรียน...ดีกว่าการท่องจำ...ฝึกทุกวัน

สูตรคูณ แม่ 2 ถึง แม่ 9 แบบ row-column

สูตรคูณ แม่ 2

สูตรคูณ แม่ 3

สูตรคูณ แม่ 4

สูตรคูณ แม่ 5

สูตรคูณ แม่ 6

สูตรคูณ แม่ 7

สูตรคูณ แม่ 8

สูตรคูณ แม่ 9

การหาร

Starfall-การแบ่งพิซซ่า

Starfall-รถไฟการหาร

Starfall-การหาร

 

โจทย์ปัญหา การบวก(Addition) และ การลบ(Subtraction)

Starfall-โจทย์ปัญหาการบวกแบบ Add To

Starfall-โจทย์ปัญหาการบวกแบบ Add To

Starfall-โจทย์ปัญหาการลบแบบ Take From

Starfall-โจทย์ปัญหาการลบแบบ Take From

Starfall-โจทย์ปัญหาการลบแบบ Take From

 

 Starfall-Put Together/Take Apart

Starfall-Put Together/Take Apart

 

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.)

สื่อบทเรียน บ่มเพาะ ปลูกฝัง การอ่านคำหรือพยางค์ในภาษาอังกฤษ...ฝึกทุกวัน

It's Fun to Read-สนุกกับการอ่าน

Unit-0

Unit-1

Unit-2

Unit-3

Unit-4

Unit-5

Unit-6

Unit-7

Unit-8

Unit-9

Unit-10

Who am I?

Starfall-Word Builder

One Rice Thousand Gold

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการ-การเขียนโปรแกรม Minimize

บทเรียนฝึกทักษะนี้ อาศัยการบ่มเพาะ ปลูกฝัง สม่ำเสมอ เป็นประจำ จนเป็นนิสัยและเป็นอัตโนมัติ

ต้องรักชอบศรัทธา เชื่อมั่น มุ่งมั่น ด้วยความอดทน แน่วแน่...รู้จริง

อาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลายๆปีจึงจะประสบผลสำเร็จ และจะเป็นพื้นฐานการศึกษาให้กับทุกศาสตร์ต่อไป

นี่คือ สื่อบทเรียนที่ยอดเยี่ยม...ท่านควรแนะนำให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชม และควรนำไปใช้สอนนักเรียน

สื่อบทเรียนนี้...สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย...อาทิเช่น การเขียนโปรแกรม การทำงาน .... ฯลฯ

Maths & Game Development

Geometry and Graph Theory

Santiago Gonzales-ยอดนักเขียนโปรแกรม

Computer Coding-เริ่มจากเขียนโปรแกรม

Crocodile เคมี ,  คู่มือการใช้

 Starfall-พื้นฐานทักษะเชิงกระบวนการ 

Crocodile เคมี ,  คู่มือการใช้

 Lightbot-ฝึกทักษะเชิงกระบวนการ 

Crocodile ฟิสิกส์  ,  คู่มือการใช้

Crocodile ไอซีที  ,  คู่มือการใช้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Mathematics

Crocodile เทคโนโลยี  ,  คู่มือการใช้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Chemistry

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Technology

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Physics

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile ICT

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Crocodile Clip Elementary ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ,  วงจรไฟฟ้า

การสอนคือตัวแปรต้น การสอบคือตัวแปรตาม

การนำข้อสอบมาสอน เป็นการจรรโลงการศึกษาหรือทำลายการศึกษา?

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ สื่อบทเรียนส่งเสริม/แก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน Minimize

โครงการพัฒนาแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สาระเรียนรู้ภาษาไทย ชุด มานีมานะ เวอร์ชั่นมัลติมีเดีย

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.) 

 

การสร้างเสียงด้วย Google Translator ยังมีข้อบกพร่องหลายคำ ซึ่งจะได้แก้ไขต่อไป

 

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.1 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.1 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.2 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.2 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.3 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.3 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.4 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.4 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.5 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.5 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.6 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.6 เล่ม 2

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใช้ได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือก่อนวัยเรียนเป็นต้นไป

ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการอ่าน และ/หรืออาจช่วยแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียนได้

ที่ปรึกษาโครงการและพัฒนา

อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher

ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ และ หัวหน้างานศูนย์ไอซีที สพป.กจ.1

ทีมพัฒนา

ครูว่าที่ ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์ (ร.ร.บ้านหนองไผ่) และ ครูพิมพ์กัญญา ฉิมอ่อง (ร.ร.วัดหนองพังตรุ)

ขั้นตอนการพัฒนา

   1) สแกนบทเรียนต้นฉบับ

   2) จัดทำ Layout ขนาด 800x600 pixel ให้กับภาพ คำ ข้อความ แต่ละหน้า และบันทึกเป็นไฟล์ภาพ
   3) หาตำแหน่ง Coordinate(x,y) ของ คำ ข้อความ ภาพ ของแต่ละ Layout

   4) สังเคราะห์เสียง คำ ข้อความ จากข้อ 2) แต่ละ Layout และบันทึกเป็นไฟล์เสียง

   5) ตัดต่อเสียง จากข้อ 4) ให้กับคำ ข้อความ ภาพ ของแต่ละหน้า Layout และบันทึกเป็นไฟล์เสียง

   6) นำข้อ 3) และ 5) มาเขียนสคริปต์ให้กับแต่ละ Layout แล้วบันทึกเป็นไฟล์ html

   7) สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง...ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ตลอดเวลาตามต้องการ

เครื่องมือที่ใช้

   1) แบบเรียนภาษาไทย ชุด มานีมานะ ปิติชูใจ ชั้นละ 2 เล่ม 6 ชั้น รวม 12 เล่ม

   2) เครื่องมือสร้างเสียงใช้ Google Translator (https://translate.google.co.th/)
   3) โปรแกรมประเภท Text Editor หรือ Desktop Publishing สำหรับร่างคำ ข้อความ

   4) โปรแกรมกราฟฟิก Adobe Photoshop CS3 สำหรับทำ Layout ภาพ ข้อความ แต่ละหน้า

   5) โปรแกรม Sony sound forge สำหรับบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง 

   6) โปรแกรมอิดิเตอร์ Editor Plus สำหรับเขียนสคริปต์ html หน้า Layout แต่ละหน้า

   7) โปรแกรม Microsoft Paint สำหรับกำหนดตำแหน่ง Coordinate(x,y) ให้กับภาพ ข้อความ หน้า Layout

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีพัฒนาพหุปัญญา ฝึกเปียโน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกเครื่องบังคับวิทยุ ฝึกการบิน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Minimize

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

  สถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งของอาเซียน

ภาษาจีนหรรษา สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน

CRI-Chinese PinYin Table , (local)

HanYou-คำภาษาจีน อ่าน เขียน

ฐานการออกเสียงในภาษาจีน , โทนเสียงในภาษาจีน

คำภาษาจีนและการเขียน (ฝึกได้ทุกวัน)

Confucius Institute-ฐานเสียงโทนเสียงในภาษาจีน

CRI-เรียนสนทนาภาษาจีนในขีวิตประจำวัน , (local)

การเขียนภาษาจึน-Hànzì Bìhuà de Míngchēng

www.nciku.com , www.dict.cn

กระดานเขียน-Chinese Input-Pinyin Input

 
 

 กำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

สุดยอดบทเรียน(ออนไลน์)ภาษาจีน

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 1 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 2 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 3 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 4 

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 5 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 6 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือแบบเรียนโครงการนี้
โดยมี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยยูนาน และ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
ต้นฉบับเป็นหนังสือแบบเรียน 6 เล่ม แบบฝึกทักษะอีก 6 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีเสียง (แยกต่างหาก)

ผมอาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ท่านสามารถใช้นิ้วมือคลิกที่ข้อความ ก็จะมีเสียงพร้อมฝึกใช้ได้ทันที คลิกซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนพอใจ


บทเรียนพัฒนาด้วย เทคโนโลยี SoundManager มัลติมีเดีย VS เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้ปกติทั่วไป

กระดานชนวน ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเล็ก มือ ตา สมอง ใช้เขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ได้

กลุ่มศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

กลุ่มวลีภาษาอังกฤษ (Phrases)

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ทดสอบเล่นเพลงบน Android Minimize

เทพของไทย      ด้วยความคิดถึง นัดดา วิยะกาญจน์      ปลูกรัก คีรีบูน อ๊อด      เอื้องดิน-สุเทพ วงศ์คำแหง      อสงไขย-หญิง ธิติกานต์ อาร์เอส

                       

                       

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 วศ.ประสานมิตร Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือไซต์นี้ Minimize

  
 สร้างเว็บ 10 นาที Maximize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
 B'Day to You. Maximize

  
 Sponsors Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation