Search
Monday, September 22, 2014 ..:: Home ::.. Register  Login
 Sponsors Maximize

  
 เกี่ยวกับ อ.อนนท์ Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ Minimize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 ThaiITTeacher™ คณิตศาสตร์เพื่อสร้างชาติ...ถึงเวลาปฏิวัติหรือยัง? Minimize

วัตถุประสงค์

     เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้เด็กมี "เครื่องมือเรียนคณิตศาสตร์" ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ใช้ได้ครอบคลุมกับทุกบทเรียนทุกเนื้อหาสาระ และทำให้การเรียนทุกบทเป็นเหมือนการเดินทางแห่งการค้นพบ 

     เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการสอนคณิตศาสตร์กับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองช่วยบ่มเพาะปลูกฝังเด็กให้เกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น และเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข
     เป็นเว็บไซต์ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเพื่อนครู และให้คุณครูได้นำบทเรียนคณิตศาสตร์พร้อมใช้ (ready-to-run math lessons) เหล่านี้ไปใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียนได้

ทำไม?...นักเรียนในสิงคโปร์จึงประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

     นับแต่ ค.ศ.1980 มา เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าการสอนคณิตศาสตร์ในสิงคโปร์มีผลทำให้ติดอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลหรือการทดสอบระดับนานาชาติใดๆ ที่สิงคโปร์มีส่วนร่วม ดังปรากฎในรายงานขององค์กร Trends in International Math and Science Study (TIMSS) ในปี ค.ศ.1995, 1999, 2003, และ 2007 นั้น  เป็นผลมาจากการสอนโดยใช้ Model-drawing Approach อย่างแท้จริง

     Model-drawing Approach ในอเมริกาเรียกว่า Bar modeling  คือ วิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาและจำนวนอย่างเป็นระบบควบคู่สัมพันธ์กันไป  โดยใช้ “แท่งสีเหลี่ยมมุมฉาก” (Bar) เป็นตัวแทนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนตัวเลขที่โจทย์กำหนดและที่โจทย์ต้องการ แล้วจึงหาคำตอบจากความสัมพันธ์ของจำนวนตัวเลขเหล่านั้น
     โรงเรียนประถมศึกษาในสิงคโปร์จำนวน 86 เปอร์เซนต์ นักเรียนใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่สอน บวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม เศษส่วน และอัตราส่วน เป็นแบบ Bar model ทั้งสิ้น  การใช้แท่งสีเหลี่ยมจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพ เข้าใจลำดับของปัญหา และทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจแก้โจทย์ปัญหานั้น มีความสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ Bar model นับว่าเป็นช่องทางใหม่ในความพยายามหาวิธีแก้ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ และยังเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังการแก้ปัญหาเชิงพีชคณิตแก่เด็กๆ อย่างไม่รู้ตัว นับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษากันเลยทีเดียว

     ... ยังมีต่อ ...

เกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนและการเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

     ประเทศไทยเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันพอๆ กับประเทศสิงคโปร์...แต่ประเทศสิงคโปร์เขาเข้าใจปัญหา มองเห็นข้อด้อย จุดบกพร่อง จุดแข็งของการศึกษาด้านต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต และยังมองไปในอนาคตเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการอ่าน และอื่นๆ ที่เป็นศาสตร์อันจำเป็นต่อการสร้างชาติ...จากการตัดสินใจในวันนั้นจึงทำให้สิงคโปร์เดินมาถูกทางและก้าวขึ้นสู่ความเร็จได้ในวันนี้ เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในระดับแนวหน้าที่ประเทศที่เคยเรียกตัวเองว่าประเทศพัฒนาแล้วยังต้องหันกล้บมาเดินตาม และมีแนวโน้มจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีก...ขณะที่ประเทศไทยเราเคยได้รับการยกย่องเป็น Hub หรือ Host ทางการด้านการศึกษาให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน แต่ปัจจุบัน?...เกิดอะไรขึ้น?

     1) บุคลากร เต็มไปด้วย นักธุรกิจการศึกษา, นักธุรการการศึกษา, กรรมกรทางการศึกษา แต่หา วิศวกรทางการศึกษา เพื่อสร้างบ้านแปงเมืองด้านการศึกษาไม่ได้

     2) บุคลากร มีคุณภาพต่ำ ชำนาญการท่อง วิทยานิพนธ์ คัดลอก อ้างอิงต้องเยี่ยม สะกดผิดปรับตก ความสำเร็จอยู่มีแค่เพียงบนกระดาษ
     3) บุคลากร สมาธิสั้น วิสัยทัศน์แคบ ขาดความอดทน ความเป็นวิชาการดิบๆ สุกๆ ดี่แต่ผลิตคำพูดสวยหรูไปวันๆ

     4) บุคลากร มีความสามารถศักยภาพสูง ได้รับการยกย่อง เชิดชู ยกเว้นงานในหน้าที่ไร้ความสามารถ ดีแต่พูด แฝงด้วยผลประโยชน์ ตัวใครตัวมัน

     5) บุคลากร เป็นนักฉวยโอกาส ผักชีโรยหน้า และเป็นศรีธนญชัยกลับชาติมาเกิด

     ... ยังมีต่อ ...
     ถามว่า?...ทำไมสหรัฐอเมริกา ณ วันนี้จึงต้องมาทำตามอย่าง คณิตศาสตร์สิงคโปร์ หรือ Singapore Math...? ทำไมลูกศิษย์...จึงกลับกลายมาเป็นศาสดา เป็นครูของครู ที่เคยไปร่ำเรียนมา...เกิดอะไรขึ้น?

     ประเทศไทยเรา...รู้สึกตัวหรือยัง?

Singapore Math คืออะไร?

     Singapore math คือ ระเบียบวิธีการสอน (Method of Teaching) ซึ่งถือว่าเป็น "หัวใจของงานการศึกษา" เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ของเด็กๆ นั่นเอง สิงคโปร์เขาทำแค่นี้ แต่ทำอย่างมืออาชีพ รู้จริง ทำครบวงจร มีแบบเรียนแบบฝึกทักษะ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน และทำจริงจังตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     และทำไม? ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์จึงขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ก็เพราะว่า "ระเบียบวิธีการสอน" มันเป็นเฟืองหลักของงานการศึกษา

     เป้าหมาย คือ เพื่อให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และไม่ใช่เพียงเพื่อการทดสอบเท่านั้น

     แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สิงคโปร์มองข้ามและยังไม่ได้ทำ ได้แก่ "การถาม คือ วิธีสอนที่ดีที่สุด" ที่ทำให้คนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น...เราจะทำและเดินไปตามแนวนี้ ด้วยความศรัทธา เชื่อมั่น อย่างมั่นคง

ตัวอย่างสื่อบทเรียนที่สอดคล้องกับ Singapore Math

 Model-drawing : Toturials 

 สาระเรียนรู้ คณิตศาสตร์-เศษส่วน 

ตัวอย่างหนังสือ คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล

nlvm-สาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

   


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Minimize

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

  สถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งของอาเซียน

ภาษาจีนหรรษา สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน

CRI-Chinese PinYin Table , (local)

HanYou-คำภาษาจีน อ่าน เขียน

ฐานการออกเสียงในภาษาจีน , โทนเสียงในภาษาจีน

คำภาษาจีนและการเขียน (ฝึกได้ทุกวัน)

Confucius Institute-ฐานเสียงโทนเสียงในภาษาจีน

CRI-เรียนสนทนาภาษาจีนในขีวิตประจำวัน , (local)

การเขียนภาษาจึน-Hànzì Bìhuà de Míngchēng

www.nciku.com , www.dict.cn

กระดานเขียน-Chinese Input-Pinyin Input

 
 

 กำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

สุดยอดบทเรียน(ออนไลน์)ภาษาจีน

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 1 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 2 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 3 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 4 

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 5 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 6 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือแบบเรียนโครงการนี้
โดยมี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยยูนาน และ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
ต้นฉบับเป็นหนังสือแบบเรียน 6 เล่ม แบบฝึกทักษะอีก 6 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีเสียง (แยกต่างหาก)

ผมอาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ท่านสามารถใช้นิ้วมือคลิกที่ข้อความ ก็จะมีเสียงพร้อมฝึกใช้ได้ทันที คลิกซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนพอใจ


บทเรียนพัฒนาด้วย เทคโนโลยี SoundManager มัลติมีเดีย VS เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้ปกติทั่วไป

กระดานชนวน ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเล็ก มือ ตา สมอง ใช้เขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ได้

กลุ่มศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

กลุ่มวลีภาษาอังกฤษ (Phrases)

ศึกษารายงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ฟังความคิดเห็น คำชี้แนะ วิเคราะห์ตริกตรองดู แล้วจะดำเนินการกันอย่างไร?
 Higher education in the 21st century : Meeting real-world demands 
 


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีพัฒนาพหุปัญญา ฝึกเปียโน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกเครื่องบังคับวิทยุ ฝึกนักบิน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 วศ.ประสานมิตร Minimize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 เครื่องมือ Maximize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 สร้างเว็บ 5 นาที Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2014 by DotNetNuke Corporation