Search
Thursday, October 23, 2014 ..:: Home ::.. Register  Login
 Sponsors Maximize

  
 เกี่ยวกับ อ.อนนท์ Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนเรียนรู้ Minimize

  
 เรียนภาพยนตร์ Minimize

  
 ThaiITTeacher™ คณิตศาสตร์...สร้างคนสร้างชาติ Minimize

วัตถุประสงค์

     เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้เด็กมี "เครื่องมือเรียนคณิตศาสตร์" ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และใช้ได้ครอบคลุมกับทุกบทเรียนทุกเนื้อหาสาระ ทำให้การเรียนทุกบทเป็นเหมือนการเดินทางแห่งการค้นพบ

     เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการสอนคณิตศาสตร์กับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองช่วยบ่มเพาะปลูกฝังเด็กให้เกิดความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น และเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข
     เป็นเว็บไซต์ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเพื่อนครู และให้คุณครูได้นำบทเรียนคณิตศาสตร์พร้อมใช้ (ready-to-run math lessons) เหล่านี้ไปใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียนได้

ทำไม?...นักเรียนในสิงคโปร์จึงประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

     นับแต่ ค.ศ.1980 มา เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าการสอนคณิตศาสตร์ในสิงคโปร์มีผลทำให้ติดอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลหรือการทดสอบระดับนานาชาติใดๆ ที่สิงคโปร์มีส่วนร่วม ดังปรากฎในรายงานขององค์กร Trends in International Math and Science Study (TIMSS) ในปี ค.ศ.1995, 1999, 2003, และ 2007 นั้น  ความสำเร็จทั้งหลายเป็นผลมาจากการสอนโดยใช้ Model-drawing Approach อย่างแท้จริง

     Model-drawing Approach เกิดขึ้นในอเมริกา เรียกว่า Bar modeling (และมาพร้อมกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ที่หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยโดย สสวท. ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์) Bar model ใช้ “แท่งสีเหลี่ยมมุมฉาก” (Bar) เป็นตัวแทนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนตัวเลขที่โจทย์กำหนดและที่โจทย์ต้องการ แล้วจึงหาคำตอบจากความสัมพันธ์ของจำนวนตัวเลขเหล่านั้น และมีประโยชน์มากในการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนประถมศึกษาในสิงคโปร์จำนวน 86 เปอร์เซนต์ นักเรียนใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่สอน บวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม เศษส่วน และอัตราส่วน เป็นแบบ Bar model ทั้งสิ้น  การใช้แท่งสีเหลี่ยมจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพ เข้าใจลำดับของปัญหา และทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจแก้โจทย์ปัญหานั้น มีความสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ Bar model นับว่าเป็นช่องทางใหม่ในความพยายามหาวิธีแก้ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ และยังเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังการแก้ปัญหาเชิงพีชคณิตแก่เด็กๆ อย่างไม่รู้ตัว นับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษากันเลยทีเดียว

เกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนและการเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

     ประเทศไทยเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันพอๆ กับประเทศสิงคโปร์...แต่ประเทศสิงคโปร์เขาเข้าใจปัญหา มองเห็นข้อด้อย จุดบกพร่อง จุดแข็งของการศึกษาด้านต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต และยังมองไปในอนาคตเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการอ่าน และอื่นๆ ที่เป็นศาสตร์อันจำเป็นต่อการสร้างชาติ...จากการตัดสินใจในวันนั้นจึงทำให้สิงคโปร์เดินมาถูกทางและก้าวขึ้นสู่ความเร็จได้ในวันนี้ เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในระดับแนวหน้าที่ประเทศที่เคยเรียกตัวเองว่าประเทศพัฒนาแล้วยังต้องหันกล้บมาเดินตาม และมีแนวโน้มจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีก...ขณะที่ประเทศไทยเราเคยได้รับการยกย่องเป็น Hub หรือ Host ทางด้านการศึกษาให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน แต่ปัจจุบัน?...เกิดอะไรขึ้น?

     1) บุคลากร มีแต่ นักธุรกิจการศึกษา, นักธุรการการศึกษา, กรรมกรทางการศึกษา ฯลฯ แต่หา วิศวกรทางการศึกษา เพื่อสร้างบ้านแปงเมืองด้านการศึกษาไม่ได้

     2) บุคลากร มีคุณภาพต่ำ วิสัยทัศน์แคบ สมาธิสั้น ฉาบฉวย ภูมิทัศน์ทางปัญญาบกพร่อง ทักษะอันจำเป็นที่เด็กควรได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังไม่เคยให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจังแท้จริง
     3) บุคลากร ไม่เป็นมืออาชีพ ความเป็นวิชาการก็ดิบๆ สุกๆ ชำนาญการท่อง ความสำเร็จมีอยู่แค่เพียงบนกระดาษ เกียรติบัตร และโล่ แต่หาสาระที่เป็นประโยชน์ถึงตัวเด็กไม่ได้

     4) บุคลากร ไม่มี "หัว" ได้รับการยกย่องเชิดชู แต่ยกเว้นงานในหน้าที่ไร้ปัญญาความสามารถ เป็นนักฉวยโอกาส

     5) บุคลากร ไร้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใช้ด้านไอซีทีและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์มีคุณภาพประสิทธิภาพสูง ราคาแพง และมีมากเพียงพอ ถูกตั้งทิ้งหรือใช้งานแบบขอไปที ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กๆ ทั้งหลายควรได้ใช้เพื่อพัฒนาศักยะภาพของพวกเขา

     ... มีต่อ (ยังเรียบเรียงไม่เสร็จ)...
     ถามว่าทำไม?...สหรัฐอเมริกา ณ วันนี้จึงต้องมาทำตามอย่าง คณิตศาสตร์สิงคโปร์ หรือ Singapore Math?...เขาโง่หรือเปล่า? ทำไมลูกศิษย์จึงกลับกลายมาเป็นศาสดา เป็นครูของครู ที่เคยไปร่ำเรียนมา...เกิดอะไรขึ้น?

     ประเทศไทย...ความสำเร็จที่เกิดเป็นภาพลวงตา เพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำ ปริมาณที่เกิดที่ได้ที่มีมันมากเพียงพอสำหรับจะช่วยกันสร้างชาติแปงเมืองได้หรือไม่?

Singapore Math คืออะไร?

     Singapore math คือ ระเบียบวิธีการสอน (Method of Teaching) ซึ่งเป็น "หัวใจของงานการศึกษา" เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ของเด็กๆ นั่นเอง แต่สิงคโปร์ทำอย่างมืออาชีพ รู้จริง ทำครบวงจร มีแบบเรียนแบบฝึกทักษะ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน และทำจริงจังตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (K-G8)
     และทำไม? ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์จึงขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ก็เพราะว่า "ระเบียบวิธีการสอน" มันเป็นเฟืองหลักของงานการศึกษา

     เป้าหมาย คือ เพื่อให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และไม่ใช่เพียงเพื่อการทดสอบเท่านั้น

นี่คือ ตัวแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่ผม อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล มีความเชื่อมั่น และทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข เป็นเครื่องมือบ่มเพาะปลูกฝังประสบการณ์และให้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     แต่มีสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์มองข้าม ไม่เห็นความสำคัญ และไม่ได้ทำ คือ "การถามเป็นเครื่องมือส่งเสริมการคิด ทำให้เกิดการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทำให้สติปัญญาแตกฉาน ปัญญาทำให้รู้แจ้ง" การคิดแบบตรรกศาสตร์ช่วยให้ก้าวได้เพียงแค่จากจุดหนี่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเท่านั้น แต่การคิดแบบจินตนาการสามารถก้าวไปที่ใดก็ได้และไปได้ทุกหนทุกแห่ง โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ชี้แนะ เชื่อมโยง นำพานักเรียนไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเขาเอง...เราจะทำและเดินไปตามแนวนี้ ด้วยความศรัทธา เชื่อมั่น อย่างมั่นคง

     "The words of language, as they are written or spoken, do not seem to play any role in my mechanism of thought."

     คำพูดข้างต้นไอน์สไตน์เป็นผู้กล่าวไว้ความว่า "ภาษาที่พูดออกมาหรือเขียนก็ตาม ไม่มีผลต่อกลไกการคิดของฉันแต่อย่างใด" ฉะนั้นครูจึงควรลดการพูดของตนลงให้เหลือเพียงตั้งคำถาม เพิ่มโอกาสให้นักเรียนพูดมากขึ้นเพราะการพูดของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น เหตุผล อภิปราย และปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง เปลี่ยนมาเป็นครูเจียรนัยด้วยการตั้งคำถาม ลักษณะการถามๆ เพื่อให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณและเพื่อพัฒนาศักยะภาพให้ครบทุกด้านและได้แสดงความเป็นอัจฉริยะของตนออกมาให้ได้มากที่สุด การถามประเภทความจำถามเพียงเพื่อสำรวจความรู้ความจำเบื้องต้นเท่านั้น

ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยม Bar Model แผ่นที่ 1          ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยม Bar Model แผ่นที่ 2

Bar model-เครื่องมือช่วยสอนคณิตศาสตร์

A picture is worth a thousand words.

 เครื่องมือ บทเรียนและสื่อการเรียนการสอนแบบรูปธรรม

วิดีทัศน์-Japanology Abacus

วิดีทัศน์คณิตศาสตร์-Education Nation Today

วิดีทัศน์-Teaching Math without words

Interactive Fractions-The Common Core

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (Bar model)

วิดีทัศน์สอนการใช้ Bar model และการแก้โจทย์ปัญหา

   

เศษส่วน-visualfractions

Geogebra-เครื่องมือช่วยสอนคณิตศาสตร์

สาระเรียนรู้คณิตศาสตร์-nlvm

Bar model-เครื่องมือช่วยสอนคณิตศาสตร์

Algebra Tiles-แบบฝึกทักษะการแก้สมการ

 
 

Bar model แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย Model-drawing

Bar model แก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย Model-drawing

Bar model แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

 

Bar model แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการสาระเรียนรู้อาเซียน (AEC) Minimize

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

  สถานที่ที่น่าสนใจบางแห่งของอาเซียน

ภาษาจีนหรรษา สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน

CRI-Chinese PinYin Table , (local)

HanYou-คำภาษาจีน อ่าน เขียน

ฐานการออกเสียงในภาษาจีน , โทนเสียงในภาษาจีน

คำภาษาจีนและการเขียน (ฝึกได้ทุกวัน)

Confucius Institute-ฐานเสียงโทนเสียงในภาษาจีน

CRI-เรียนสนทนาภาษาจีนในขีวิตประจำวัน , (local)

การเขียนภาษาจึน-Hànzì Bìhuà de Míngchēng

www.nciku.com , www.dict.cn

กระดานเขียน-Chinese Input-Pinyin Input

 
 

 กำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

สุดยอดบทเรียน(ออนไลน์)ภาษาจีน

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 1 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 2 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 3 
 
สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 4 

 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 5 
 สุขสันต์หรรษาสู่โลกภาษาจีน ชุด ภาษาจีนหรรษา เล่ม 6 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือแบบเรียนโครงการนี้
โดยมี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยยูนาน และ มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
ต้นฉบับเป็นหนังสือแบบเรียน 6 เล่ม แบบฝึกทักษะอีก 6 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีเสียง (แยกต่างหาก)

ผมอาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล เพียงแต่นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ท่านสามารถใช้นิ้วมือคลิกที่ข้อความ ก็จะมีเสียงพร้อมฝึกใช้ได้ทันที คลิกซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนพอใจ


บทเรียนพัฒนาด้วย เทคโนโลยี SoundManager มัลติมีเดีย VS เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ใช้ปกติทั่วไป

กระดานชนวน ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเล็ก มือ ตา สมอง ใช้เขียนตัวอักษรภาษาจีนก็ได้

กลุ่มศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

กลุ่มวลีภาษาอังกฤษ (Phrases)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

ความจริงที่ครูควรรู้

ตัวอย่าง-ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด-คณิตศาสตร์ ป.1-3 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน : ชมดูก่อน   ดาวน์โหลด : หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรีพัฒนาพหุปัญญา ฝึกเปียโน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการฝึกเครื่องบังคับวิทยุ ฝึกนักบิน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการแผนอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการชีวิต วิถีพุทธวิถีไทย เศรษฐกิจพอเพียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการสาระเรียนรู้ภาษาจีน Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 เครื่องมือ Maximize

  
 วศ.ประสานมิตร Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 สร้างเว็บ 5 นาที Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2014 by DotNetNuke Corporation