Search
Monday, July 25, 2016 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Minimize

กำหนดข้อมูลและเงื่อนไขได้ทุกรูปแบบ เปิดโปรแกรมการเรียนได้อย่างอิสระ ไร้ขีดจำกัด

เมื่อบันทึกข้อมูลเบื้องต้นและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว ซอฟต์แวร์จะ generate ตารางให้อัตโนมัติ

ที่สำคัญ คือ operate เพียงคนเดียว พิมพ์แยกรายละเอียดได้ทุกมิติ เก็บบันทึกข้อมูลไว้ใช้ต่อไปได้

 

 

<<ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่นี่>>

<<ศึกษารายละเอียดการใช้งานที่นี่>>


  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Minimize

เหตุใดสิงค์โปร์จึงปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นลำดับแรก (ค.ศ.1980)

เพราะคณิตศาสตร์เป็นตัวแบบจำลองให้กับสาระอื่นๆ ได้ดีที่สุด และสามารถอนุมานสู่สาระอื่นได้

ขยายผลปฏิรูปเป็น Singapore Science and Technology และ Singapore English (Reading)

ตามแนวการประเมินของ PISA

 สื่อดิจิทัล Learning Objects สสวท. (ปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555) 

Learning Objects วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-6 (ครู)

Learning Objects วิชาคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ครู)

Learning Objects วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-6 (นักเรียน)

Learning Objects วิชาคณิตศาสตร์ ป.4-6 (นักเรียน)

STKC-สื่อมัลติมีเดียชีววิทยา

อวัยวะของเรา

 

ระบบการย่อยอาหาร

ขอบคุณ คุณครูอี๊ด ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความสนใจและให้กำลังใจครับ

การสอนแบบรูปธรรม คือ ตัวแบบการเรียนการสอน ที่ผม อ.อนนท์ ศรีชุมพล มีความศรัทธา เชื่อมั่น นับแต่เข้าเรียนเป็นนักเรียนฝึกหัดครู หวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข สามารถบ่มเพาะปลูกฝังประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวแบบที่ดีจะช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ทางเลือกในการแก้ปัญหา และช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนในที่สุด

บทเรียนฝึกทักษะนี้ อาศัยการบ่มเพาะ ปลูกฝัง สม่ำเสมอ เป็นประจำ จนเป็นนิสัยและเป็นอัตโนมัติ

ต้องรักชอบศรัทธา เชื่อมั่น มุ่งมั่น ด้วยความอดทน แน่วแน่...รู้จริง

อาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลายๆปีจึงจะประสบผลสำเร็จ และจะเป็นพื้นฐานการศึกษาให้กับทุกศาสตร์ต่อไป

นี่คือ สื่อบทเรียนที่ยอดเยี่ยม...ท่านควรแนะนำให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชม และควรนำไปใช้สอนนักเรียน

สื่อบทเรียนนี้...สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย...อาทิเช่น การเขียนโปรแกรม การทำงาน .... ฯลฯ

Maths & Game Development

Geometry and Graph Theory

Santiago Gonzales-ยอดนักเขียนโปรแกรม

Computer Coding-เริ่มจากเขียนโปรแกรม

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์-1

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์-2

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์-3

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์-4

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์-5

ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์-6

 Starfall-พื้นฐานทักษะเชิงกระบวนการ 

 Lightbot-ฝึกทักษะเชิงกระบวนการ 

 StarLogoTNG Block-based Programming 

StarLogo TNG is a client-based modeling and simulation software. StarLogo TNG is a downloadable programming environment that lets students and teachers create 3D games and simulations for understanding complex systems.

StarLogoTNG-แหล่งเรียนรู้

StarLogoTNG-Intermediate TNG Tutorials

การสอนคือตัวแปรต้น การสอบคือตัวแปรตาม

การนำข้อสอบมาสอน เป็นการจรรโลงการศึกษาหรือทำลายการศึกษา?

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ห้องสมุดหนังสือเสียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหา และทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ทดสอบเล่นเพลงบน Android Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ประชาสัมพันธ์ Minimize

การเรียกใช้โดเมนเนมเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง

ชื่อเว็บไซต์เดิม http://thaiitteacher.no-ip.info/ ถูกบล๊อคพอร์ต 80 ให้หยุดการบริการ

ใหม่เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถเข้าโดเมนเนมเดิม(ข้างบน) ได้ ให้ท่านใช้โดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง)

หรือท่านจะใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง) เลยก็ได้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือจะใช้โดเมนเนมเดิมก็ได้อีก เพราะว่า การบล๊อคพอร์ต 80 ถูกยกเลิกแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่ง  http://thaiitteacher.no-ip.info/  มีปัญหา

กำลังได้รับการติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง...โปรดรอครับ

ในอนาคต

ชื่อโดเมนเนมจะเป็นซีรี่ย์ http://thaiitteacher.no-ip.org/ (ค่าปริยาย)

เซิร์ฟเวอร์เครื่องที่ 2 เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เป็นต้น


  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
  ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Minimize

ขอต้อนรับ ชาว Krung Thep และทุกท่าน ด้วยความยินดี

Users Online...คลิก

ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher eLearning Network นี้

เมื่อได้ศึกษาเอกสาร "ความจริงที่ครูควรรู้" แล้ว โปรดทำความเข้าใจและประยุกต์การใช้ตามแนวทางดังกล่าว

การเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจากการบ่มเพาะปลูกฝัง และจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างแท้จริงในที่สุด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว ThaiITTeacher ควรจัดกิจกรรมด้วยแผนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ แผนผังความคิด

สื่อบทเรียนทั้งหมดในอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher ไม่จำเพาะใช้เพียงชั้นใดชั้นหนึ่งที่เขียนกำกับไว้เท่านั้น

แผนปฐมวัยเด็กเล็ก(โครงร่างเนื้อหา) และเอกสาร

ตัวอย่าง ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.1-3

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MindMapper Pro ที่นี่

ตัวอย่างแผน ชมดูก่อน : ดาวน์โหลด หน่วยตัวเรา


  
 ThaiITTeacher™ ย้ายค่าย CAT Telecom Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เหตุขัดข้องทางไฟฟ้า Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Minimize

  
 เครื่องมือ Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Minimize

  
 Sponsors Maximize

  
 สถิติ HiStats Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2016 by DotNetNuke Corporation