หมวด/ระดับชั้น ภาพปก ชื่อเรื่อง/ชื่อหัวข้อ
ทุกระดับชั้น/ผู้สนใจ  ความจริงที่ครูควรรู้
   
Episode 20  วิทยาศาสตร์ (BBC Science)
   
Episode 21  PhET : Interactive Science Simulations-University of Colorado at Boulder
   
Episode 1  ประถมศึกษาปีที่ 1
Episode 1  ประถมศึกษาปีที่ 1
   
Episode 2  ประถมศึกษาปีที่ 2
Episode 2  ประถมศึกษาปีที่ 2
   
Episode 3  ประถมศึกษาปีที่ 3
Episode 3  ประถมศึกษาปีที่ 3
   
Episode 4  ประถมศึกษาปีที่ 4
Episode 4  ประถมศึกษาปีที่ 4
   
Episode 5  ประถมศึกษาปีที่ 5
Episode 5  ประถมศึกษาปีที่ 5
   
Episode 6  ประถมศึกษาปีที่ 6
Episode 6  ประถมศึกษาปีที่ 6
   
Episode 9  มัธยมศึกษาปีที่ 1
   
Episode 10  มัธยมศึกษาปีที่ 2
   
Episode 11  มัธยมศึกษาปีที่ 3
   
Episode 12  บทเรียนมัลติมีเดียวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   
Episode 13  เคมี - Intel Education
   
Episode 14  ฟิสิกส์ - Intel Education
   
Episode 15  ชีววิทยา - Intel Education
   
Episode 16  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดีย
   
       
 | บน   |